ГОУ СПО Луганской Народной республики

ДОУ СПО Луганської Народної республіки

Краснолучский
горно-промышленный
колледж

г. Красный Луч, Луганское шосcе, 27

Краснолуцький
гірничо-промисловий
коледж

м. Красний Луч, Луганське шосе, 27

Телефоны горячей линии по реализации
Гуманитарной программы по воссоединению народа Донбасса:
0669905047, (06432) 9-65-71

История

ОФІЦІЙНА ІНФОРМАЦІЯ

Технікум заснований 23.07.1930 років. Постановою ЦВК і СНК СРСР №Ф-5446 як державний учбовий заклад; підпорядкований Міністерству освіти і науки України, є вищим учбовим закладом 1 рівня акредитації. Наказом Міністра освіти і науки України №753 від 20.08.2008 року, технікум перейменований в гірничо-промисловий коледж.
Загальна учбова площа — 14252м2, кабінетів — 36, лабораторій — 21, аудиторій — 8, актовий зал на 550 місць, спортзалів — 3, учбові майстерні, їдальня, буфет. Бібліотека налічує 50000 екземплярів, працює читальний зал. На сьогоднішній день в коледжі на 3 денних і на заочном відділеннях по 9 спеціальностям навчаються 1270 студентів: «Підземна розробка корисних копалин» — з 1930р. «Експлуатація і ремонт гірничого і електромеханічного обладнання і автоматичних пристроїв» — з 1930р. «Збагачення корисних копалин» — з 1984г.; «Бухгалтерський облік» — з 1950г.; «Економіка підприємства» — з 2000г.; «Прикладна екологія» — з 1999г.; «Обслуговування і ремонт автомобілів і двигунів»– з 1999г.; «Організація перевезень і управління на автотранспорті» — з 2001г.; «Обслуговування комп'ютерних систем і мереж» — з 2004г.;
У педагогічному колективі працюють — 71 викладач, 51% — викладачі вищої категорії. Підготовлено молодших фахівців — близько 30000. У спортивному клубі «Промінь» (нині «Гірник») підготовлено: майстрів спорту — 17, кандидатів в майстри спорту — 86, спортсменів першого розряду — 510. Освітню діяльність Краснолуцький гірничо-промисловий коледж здійснює на підставі Закону України «Про вищу освіту». У своїй діяльності коледж керується Статутом, утвердженним в установленому порядку Міністерством освіти і науки України, указами Президента України, постановами Кабінету міністрів України, наказами Міністерства освіти та науки, іншими нормативно - правовими актами, предписаними документами органів виконавчої влади і місцевого самоврядування, які визначають і регламентують освітню діяльність. Учбовий процес в коледжі здійснюється на підставі «Положення про організацію учбового процесу у вищих учбових закладах. Згідно з учбовими планами в процесі придбання професії студенти засвоюють цикли дисциплін «Гуманітарної та соціально-економічної», «Природно-наукової» і «Професійно- практичної» підготовки. Крім того коледж надає можливість здобувати повну загальну середню освіту — студенти засвоюють цикл дисциплін «Загальноосвітньої підготовки». Для закріплення знань, отриманих студентами під час теоретичного навчання, придбання і удосконалення практичних навичків і умінь, по кожній спеціальності учбовими планами передбачено, учбова і виробнича практики. Випускники коледжу отримують документи державного зразка: атестат про повну загальну середню освіту, посвідчення про привласнення робочої професії і диплом про вищу освіту, за отриманою професією. Головними завданнями, які вирішує коледж як вищий учбовий заклад I- рівня акредитації є: – здійснення освітньої діяльності; – забезпечення студентам умов для оволодіння визначеною державними стандартами системою знань;
– виховання і формування соціально зрілої, творчої особистості, громадянина України;
– забезпечення та придбання студентами знань в певній галузі, підготовка їх до професійної діяльності;
– забезпечення виконання умов державних і інших договорів на підготовку фахівців з вищою освітою;
– забезпечення умов для проведення наукових досліджень і творчої діяльності;
– інформування абітурієнтів і студентів про ситуацію котра склалася на ринку праці;
– забезпечення умов для професійного зростання, перепідготування і підвищення кваліфікації педагогічних кадрів коледжу;
– просвітницька діяльність;
– реалізація концепції «ступеневої освiти».

Загальна характеристика навчального закладу

Краснолуцький гірничо-промисловий коледж заснований 23.06.30 р. згідно з Постановою ЦВК і РНК СРСР № Ф-5446 на державній формі власності і підпорядкований Міністерству освіти і науки, молоді та спорту України.
На підставі наказу Міністерства освіти і науки України № 816 від 11.12.2006 року коледж став Державним вищим навчальним закладом «Краснолуцький гірничий технікум».
На підставі наказу Міністерства освіти і науки України № 753 від 20.08.2008 року, перейменувати Державний вищий навчальний заклад «Краснолуцький гірничий технікум» у Державний вищий навчальний заклад «Краснолуцький гірничо-промисловий коледж».
ДВНЗ «Краснолуцький гірничо-промисловий коледж» у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про вищу освіту», Національною доктриною розвитку освіти, затвердженою Указом Президента України, іншими Указами Президента України, Державною програмою розвитку і функціонування української мови на 2004-2010 роки, затвердженою Постановою Кабінету Міністрів України від 02.10.2003 року, іншими постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Положенням про державний вищий заклад освіти.
Коледж діє на підставі нової редакції Статуту, зареєстрованого в Міністерстві освіти і науки України від 24.10.2008 із змінами та доповненнями, прийнятими загальними зборами трудового колективу і затвердженими Міністерством освіти і науки України 14.12.2012 р. №1421. Відповідно до рішення колегії Міністерства освіти України від 22.12.93 р. № 19/1 про наслідки ліцензування, «Краснолуцький гірничий технікум» (Краснолуцький гірничо – промисловий коледж) віднесений до вищих навчальних закладів освіти першого рівня акредитації і має право видачі диплому про вищу освіту державного зразку.

У 2011 році коледж отримав Ліцензію на право надання освітніх послуг, пов’язаних з одержанням професійної освіти на рівні кваліфікаційних вимог до професійно-технічного навчання про надання робочих професій (серія АВ №586151, видана 09.08.2011 р., термін дії – до 30.06.2014 р.):
- «Оператор комп’ютерного набору» - ліцензійний обсяг – 60 чол.
- «Лаборант хімічного аналізу» - ліцензійний обсяг – 30 чол.
- «Електрослюсар підземний» - ліцензійний обсяг – 30 чол.
- «Машиніст підземних установок» - ліцензійний обсяг – 30 чол.
- «Гірник підземний» - ліцензійний обсяг – 30 чол.
У 2011 році коледж отримав Сертифікат про державну акредитацію на право підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації водіїв – «Водій автотранспортних засобів:
- категорія «А» - 10 чол.
- категорія «В» - 30 чол.
- категорія «С» - 10 чол.
- категорія «С1» - 10 чол.
(Сертифікат про Державну акредитацію серія ДДАІ №000376, виданий 17.02.2011 р., термін дії – до 25.11.2015 р. ).
Коледж здійснює освітню діяльність по підготовці молодших спеціалістів за денною та заочною формами навчання.
Структурні навчальні підрозділи створені відповідно до Статуту. У структурі закладу чотири відділення: «Гірниче», «Еколого-економічне», «Автомобільне», «Комп`ютерно-збагачувальне»
У структурі коледжу 11 циклових комісій: гуманітарних дисциплін, соціальних дисциплін та фізичного виховання, природничо-математичних дисциплін, фундаментальних дисциплін, комп’ютерних дисциплін, екологічних дисциплін, гірничо-електромеханічних дисциплін, гірничих дисциплін, збагачувальних дисциплін, економічних дисциплін, автомобільних дисциплін.
Структура і спеціалізація коледжу відповідають Статуту коледжу та задовольняють потреби східного регіону України в підготовці фахівців за ліцензованими напрямами підготовки і спеціальностями.
Підготовка молодших спеціалістів проводиться на основі базової та повної загальної середньої освіти (денна форма навчання) та повної загальної середньої освіти (заочна форма навчання).
З метою реалізації принципу ступневості вищої освіти Краснолуцький гірничо-промисловий коледж уклав договір про співпрацю з Донбаським державним технічним університетом, Луганським національним педагогічним університетом ім. Т.Г.Шевченка, Луганським аграрним університетом, Східноукраїнським національним університетом ім. В.Даля.
У Державному вищому навчальному закладі «Краснолуцький гірничо-промисловий коледж» працює 90 викладачів, серед яких 18 викладачів (30,2% від загального кадрового складу) – колишніх випускників.
Основною метою діяльності коледжу є забезпечення якісної підготовки фахівців акредитованих спеціальностей шляхом здійснення освітньої та освітньо-професійної діяльності відповідно до вимог стандартів вищої освіти на задоволення потреб сучасного ринку праці.
Головними завданнями коледжу є:
- здійснення освітньої діяльності, яке забезпечує підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст»;
- забезпечення державного замовлення та угод на підготовку фахівців з вищою освітою;
- створення відповідних умов для практичного навчання студентів;
- забезпечення набуття студентами професійних знань відповідно до освітніх стандартів у підготовки їх до професійної діяльності;
- вивчення попиту на окремі спеціальності на ринку праці і сприянню працевлаштуванню випускників;
- перепідготовка та підвищення кваліфікації кадрів, їх атестація, просвітницька діяльність;
- забезпечення культурного і духовного розвитку особистості, виховання осіб, які навчаються в коледжі в дусі українського патріотизму та поваги до Конституції України;
- забезпечення високих етичних норм, атмосфери доброзичливості і взаємної поваги у стосунках між викладачами, працівниками та студентами;
- підвищення освітньо-культурного рівня громадян.
Підготовка студентів у коледжі ведеться за навчальними планами, які складені за новими галузевими стандартами вищої освіти і затверджені у встановленому порядку.
У 2012-2013 навчальному році на підставі наказу від 29.03.2012 р. №384 «Про затвердження форм документів з підготовки кадрів у вищих навчальних закладах I - IV рівнів акредитації» в коледжі буде проводитись поступове запровадження нових форм документів з підготовки кадрів у вищих навчальних закладах І-IV рівнів акредитації.
Коледж повністю укомплектований адміністративно-керівними, педагогічними та навчально-допоміжними кадрами. Загальна чисельність працівників станом на 01.10.2012 року становить 153 особи.
Контингент студентів станом на 01.10.2012 складає 1288 осіб, серед яких студентів денної форми навчання - 878 осіб, заочної форми - 410 осіб. За роки свого існування навчальним закладом для підприємств регіону і держави підготовлено майже 30000 фахівців, серед яких: Герой України, Герої Радянського Союзу, Герої соціалістичної праці, лауреати державної премії України, лауреати Державної премії СРСР, лауреат премії Ленінського комсомолу, почесні краснолучани.
Коледж був і залишається центром політико-масової та культурно-просвітницької роботи серед населення міста Красний Луч.
За високі досягнення у навчанні та вихованні молоді, підтримку вітчизняної науки і виробництва, прагнення бути конкурентоспроможним на світовому ринку праці та вагомий внесок у створення позитивного іміджу України у 2009 році ДВНЗ «Краснолуцький гірничо-промисловий коледж» нагороджено відзнакою «Флагман освіти і науки України».
Навчальний заклад здійснює фінансово-господарську діяльність за рахунок державного бюджету та коштів юридичних і фізичних осіб відповідно до укладених договорів.
ДВНЗ «Краснолуцький гірничо-промисловий коледж» розташований на території площею 4,1073 га., яка має зелені насадження, асфальтовані доріжки, під’їзди та оточена газонами. Навчальний процес відбувається в чотириповерховому навчально-лабораторному корпусі та навчальних майстернях, загальна навчальна площа яких становить 12968,5 м2. В навчальному корпусі розташовані три спортивних та актовий зали, бібліотека та пункт харчування. Коледж має власну газову міні-котельну.

ВИДАТНІ СТУДЕНТИ

ВАСИЛЬЧЕНКО ОЛЕКСІЙ АНДРІЙОВИЧ
Лейтенант, заступник командира ескадрилії 316-го розвідувального авіаційного полку Південно-західного фронту. Народився 6 квітня 1913 року в станиці Біла Калітва, нині місто Ростовської області, в селянській сім'ї. Член ВКП(б) з 1932 року. У 1934 році закінчив гірничий технікум в місті Красний Луч, Луганської області, працював електромонтером.
У Червоній Армії з 1934 року. У 1936 році закінчив Ворошиловградську військову школу пілотів. Учасник Великої Вітчизняної війни з червня 1941 року. Заступник командира ескадрилії 316-го розвідувального авіаційного полку (Південно-західний фронт) лейтенант. Олексій Васильченко до листопада 1941 року зробив сто двадцять один успішний бойовий виліт на розвідку розташувань військ противника. Указом Президії Верховної Ради СРСР від 27 березня 1942 року за зразкове виконання бойових завдань командування. Лейтенантові Васильченко Олексію Андрійовичу привласнене звання Героя Радянського Союзу. З метою увічнення пам'яті Героя Радянського Союзу, Васильченко О.А. в м. Красний Луч за рішенням виконкому Краснолучської міської Ради депутатів трудящих від 20.04.1976г. №285 (протокол №7) встановлений пам'ятник. Урочисте відкриття пам'ятника відбулося напередодні 30-ліття Великої Перемоги над фашистською Німеччиною.

ПОПОВ ВАСИЛЬ ЛАЗАРЕВИЧ
Юність Василя Попова, як і його однолітків, була світлою і безтурботною. Він жив з батьками в місті Красний Луч. Тут на відмінно закінчив вісім класів СШ № 4, за що був відмічений Похвальною грамотою. У школі став хорошим спортсменом, ворошиловським стрільцем. Потім поступив в Краснолуцький гірничий технікум. Хотів стати гірником. Війна зробила його солдатом.
Указом Президії Верховної Ради СРСР від 19 квітня 1945 року, старшому сержантові Василю Лазаревичу Попову було привласнено звання Героя Радянського Союзу. Декілька днів не дожив він до дня Перемоги над фашистською Німеччиною, про яку він так мріяв, до якої так прагнув, за яку віддав найдорожче — життя.
В Красному Лучі, його ім'ям названа вулиця в районі “Зірка”. З метою увічнення пам'яті героя-земляка.

ТКАЧЕНКО ОЛЕКСАНДР КУЗЬМИЧ
Закінчив 2 курси гірничого технікуму в м. Красний Луч. Учасник фінської війни 1939 – 1940гг.
На фронтах Великої Вітчизняної війни з жовтня 1941г. Командир ескадрилії 13-го окремого розвідувального авіаційного полку, капітан Ткаченко до жовтня 1944г., зробив 175 бойових вильотів на розвідку і фотографування скупчень військ і об'єктів противника.
23 лютого 1945 року А.К.Ткаченко привласнене звання Героя Радянського Союзу. Нагороджений орденом Леніна, орденом Червоного Прапора, орденом Вітчизняної війни 1 ст., трьома орденами Червоної Зірки, медалями.

ГОНЧАРОВ ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ – коногон – Герой – декан
Трудову дорогу Олександр Миколайович почав з саньми. Закінчив гірничий технікум, інститут. Його вибрали деканом Краснолучського загальнотехнічного факультету гірничо-металургійного інституту. А. Н. Гончаров — Почесний краснолучанін, заслужений шахтарь УРСР. У сорок першому захистив диплом про закінчення Краснолучського гірського технікуму. Але вручити диплом не встигли, почалася війна...

Владислав Андрійович Антіпов – Герой Соціалістичного
Труда, лауреат Державної премії СРСР, повний кавалер знаку «Шахтарська слава». Все своє життя присвятив розвитку вугільної промисловості Донбасу. Народився в 1926г. у Луганську.
У 40-х навчався в Краснолуцькому гірничому технікумі. У 1947 – 1949 роках був секретарем комсомольської організації гірничого технікуму. У 1949г. поступив в Донецький індустріальний інститут. Саме у його середовищі відкривалися таланти, які ставали легендарними особами. У їх числі виховані Герой Соціалістичної Праці Іван Іванович Стрельченко і Герой Соціалістичної Праці Анатолій Дмитрович Поліщук. Автор більше 60 наукових праць, академік. Своїм вчителем його рахують багато відомих керівників вугільної промисловості України і Росії. У 1978г. став генеральним директором науково-виробничого об'єднання «Автоматгормаш» Всесоюзного об'єднання «Союзуглеавтоматика» Мінвуглепрому УРСР в 1990г. очолив інститут «Автоматгормаш». З 1996г. В.А. Антіпов – голова правління ВАТ «Автоматгормаш».

АСТРОВ-ШУМІЛОВ ГЕННАДІЙ КОСТЯНТИНОВИЧ Герой України Народився 13 вересня 1937г. у м. Красний Луч Луганської області. У 1953г. Поступив в Краснолуцький гірничий технікум. Після закінчення гірничого технікуму Астров три роки працював гірничим майстром на шахті № 16, два місяці – помічником начальника ділянки. У 1974 році Геннадія Костянтиновича Астрова-Шумілова призначили директором шахти «Запорізька». Через полгода ця шахта почала виконувати план. У 1975 році очолив шахтоуправління «Хрустальськє». У 1980г. 1 серпня Геннадія Костянтиновича призначили генеральним директором знов створеного виробничого об'єднання в Ровеньках. Гірники Ровенек добули в 1980г. 8 мільйонів 413 тисяч тонн. Таких показників за всю свою історію досягли вперше.
За великий внесок у розвиток вугільної галузі, багатолітня самовіддана праця Г. К. Астров нагороджена орденом «За заслуги» ІІІ ст., орденом Ярослава Мудрого. Він повний кавалер знаків «Шахтарська слава» і «Шахтарська доблесть». У 1987 році Геннадієві Костянтиновичеві привласнено звання «Заслуженого шахтаря України», звання лауреата Державної премії. 23 серпня 2001 року Президент підписав Указ про нагородження Астрова-Шумілова Геннадія Костянтиновича відмінністю «Героя України».

РЕЗНИКОВ ВАДИМ ФЕДОТОВИЧ – двічі Герой Соціалістичної Праці
Вадим Федотович народився 5 вересня 1925р., у м. Красний Луч. Вчився в школі імені А.М.Горького, потім в гірничому технікумі.
У 1934 році поступив на ВІК (вищі інженерні курси) в Рутченково. Після їх закінчення працював головним інженером на шахті № 16, потім очолював роботи на Васильєвській проходці (шахта № 16 імені «Вістей»). Перед війною його призначили головним інженером шахти № 17/17-біс. У 1957р. Вадиму Федотовичу Резникову привласнили звання Героя Соціалістичної Праці. У 1963г. Вадима Федотовича вибрали депутатом Верховної Ради РРФСР.
У 1972 році Вадим Федотович захистив дисертацію, і став кандидатом економічних наук. У 1974-1984 році, Резникова тричі обирали депутатом Верховної Ради СРСР 9 – 10 – 11 скликань. Вадим Федотович був делегатом 26-го і 27-го з'їздів КПРС. У 1985р., Герой Соціалістичної Праці Вадим Федотович нагороджений другою Золотою медаллю «Серп і Молот». В ознаменування трудових подвигів Резникова В.Ф. Указом Презіїума Верховної Ради на батьківщині Героя встановлений бронзовий бюст.

БЕСЕДІН ВАСИЛЬ ЕМЕЛЬЯНОВИЧ – голова Краснолуцького міськвиконкому. Народився 16 червня 1927 року в с. Фащевка в селянській родині. З 1930р. сім'я постійно проживала в селищі Хрустальське, батько працював на шахтах тресту «Краснолуцьке вугілля». У 1942р. закінчив 7 класів. Працював з 16 років учнем токаря в ЦЕММ тресту «Краснолуцьке вугілля». Протягом 1944 – 1948 рр. вчився в Краснолуцькому гірничо-промисловому технікумі. Потім працював на колишній шахті 10/10-біс як гірничій майстер, начальник ділянки по видобутку вугілля. З 1963 по 1973 рр. працював головою Краснолуцького міськвиконкому. За цих 10 років показав себе організатором і керівником. Звання Почесний громадянин міста Василю Емельяновичу привласнено на честь 100-ліття м. Красний Луч за значний особистий внесок у соціально-економічний розвиток. У 1980р. працював першим заступником голови Луганського облвиконкому. З 1987р. Василь Емельянович працював провідним фахівцем в Луганському державному обласному управлінні по будівництву, ремонту і експлуатації доріг.

ПЕТРОВ МИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ – голова Краснолуцького міськвиконкому. Народився в Тверській області 12 грудня 1938 р. У Красному Лучі з 1956 року. Після закінчення гірничого технікуму працював 20 років на шахті «Запорізька». Пройшов дорогу від гірничого майстра до начальника шахти. Десять років був головою Краснолуцького міськвиконкому. За цей період в місті було продовжено розвиток соціальної сфери, будівництво житлових мікрарайонів, установ побуту, охорони здоров'я, торгівлі.
Н.М.Петров організував службу «05». Н. М. Петров нагороджений двома орденами, «Знак Шани». Звання Почесного громадянина Красного Луча, привласнене 1 вересня 1995г. на честь 100-ліття міста.

ІЛЬЇН ВІКТОР МИХАЙЛОВИЧ Талановитий гірничий інженер. Заслужений шахтар, кавалер Знаків шахтарської слави і доблесті Віктора Михайлович Ільін – краснолучанін. Народився 9 червня 1930 року. Після закінчення школи, як і батько, вибрав професію шахтаря. Після закінчкння техникума, Віктор Михайлович працював на шахті горним мастром, заступником начальника ділянки.
Закінчивши Новочеркаський політехнічний, повернувся на шахту імені «Вістей». Віктор Михайлович став помічником головного інженера, а пізніше – начальником ділянки. Стрічку Почесного громадянина Красного Луча, Віктору Михайловичу пов'язали 31 серпня 2003р. під час святкування Дня шахтаря.

ЯВОРСЬКИЙ ІВАН ДЕНИСОВИЧ – лауреат Державної премії України. Іван Денисович Яворський народився 1 грудня 1934 року в селі Верхня Косниця Вінницької області. У 1956 році після закінчення Краснолуцького гірничого техникума трудову діяльність розпочав на шахті «Хрустальська» гірничим майстром. За освітою він гірничий технік.

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Техникум основан 23.07.1930 года. Постановлением ЦИК и СНК СССР №Ф-5446 как государственное учебное заведение; является учебным заведением 1 уровня аккредитации. Приказом Министра образования и науки Украины №753 от 20.08.2008 года, техникум переименован в горно-промышленный колледж.
Общая учебная площадь - 14252м2, кабинетов - 36, лабораторий - 21, аудиторий - 8, актовый зал на 550 мест, спортзалов - 3, учебные мастерские, столовая, буфет. Библиотека насчитывает 50000 экземпляров, работает читальный зал. На сегодняшний день в колледже на 3 дневных и на заочном отделениях по 9 специальностям обучаются 1270 студентов: «Подземная разработка полезных ископаемых» - с 1930г. «Эксплуатация и ремонт горного и электромеханического оборудования и автоматических устройств» - с 1930г. «Обогащение полезных ископаемых» - с 1984г.; «Бухгалтерский учет» - с 1950г.; «Экономика предприятия» - с 2000г.; «Прикладная экология» - с 1999г.; «Обслуживание и ремонт автомобилей и двигателей» - с 1999г.; «Организация перевозок и управление на автотранспорте» - с 2001г.; «Обслуживание компьютерных систем и сетей» - с 2004г.;
В педагогическом коллективе работают - 71 преподаватель, 51% - преподаватели высшей категории. Подготовлено младших специалистов - около 30000. В спортивном клубе «Луч» (ныне «Горняк») подготовлено: мастеров спорта - 17, кандидатов в мастера спорта - 86, спортсменов первого разряда - 510. Образовательную деятельность Краснолучский горно-промышленный колледж осуществляет на основании Закона Украины «О высшем образовании». В своей деятельности колледж руководствуется Уставом, утвержденным в установленном порядке. Учебный процесс в колледже осуществляется на основании «Положения об организации учебного процесса в учебных заведениях. Согласно учебным планам в процессе приобретения профессии студенты усваивают циклы дисциплин «Гуманитарной и социально-экономической», «Естественно-научной» и «Профессионально- практической» подготовки. Кроме того колледж предоставляет возможность получать полное среднее образование - студенты усваивают цикл дисциплин «общеобразовательной подготовки». Для закрепления знаний, полученных студентами во время теоретического обучения, приобретения и совершенствования практических навыков и умений по каждой специальности учебными планами предусмотрены учебная и производственная практики. Выпускники колледжа получают документы государственного образца: аттестат о полном общем среднем образовании, удостоверения о присвоении рабочей профессии и диплом по полученной профессии. Главными задачами, которые решает колледж как учебное заведение I-уровня аккредитации являются: - осуществление образовательной деятельности; - Обеспечение студентам условий для овладения определенной государственными стандартами системой знаний;
- Воспитание и формирование социально зрелой, творческой личности, гражданина Украины;
- Обеспечение и приобретение студентами знаний в определенной области, подготовка их к профессиональной деятельности;
- Обеспечение выполнения условий государственных и иных договоров на подготовку специалистов с высшим образованием;
- Обеспечение условий для проведения научных исследований и творческой деятельности;
- Информирование абитуриентов и студентов о ситуации сложившейся на рынке труда;
- Обеспечение условий для профессионального роста, переподготовки и повышения квалификации педагогических кадров колледжа;
- Просветительская деятельность;
- Реализация концепции «ступенчатого образования».

В 2011 году колледж получил лицензию на право предоставления образовательных услуг, связанных с получением профессионального образования на уровне квалификационных требований к профессионально-технического обучения о предоставлении рабочих профессий (серия АВ №586151, выдана 09.08.2011 г.., Срок действия - до 30.06.2014 гг.):
- «Оператор компьютерного набора» - лицензионный объем - 60 чел.
- «Лаборант химического анализа» - лицензионный объем - 30 чел.
- «Электрослесарь подземный» - лицензионный объем - 30 чел.
- «Машинист подземных установок» - лицензионный объем - 30 чел.
- «Горняк подземный» - лицензионный объем - 30 чел.
В 2011 году колледж получил Сертификат о государственной аккредитации на право подготовки, переподготовки и повышения квалификации водителей - «Водитель автотранспортных средств:
- Категория «А» - 10 чел.
- Категория «В» - 30 чел.
- Категория «С» - 10 чел.
- Категория «С1» - 10 чел.
(Сертификат о Государственной аккредитации серия ДГАИ №000376, выдан 17.02.2011 г.., Срок действия - до 25.11.2015 г..).
Колледж осуществляет образовательную деятельность по подготовке младших специалистов по дневной и заочной формам обучения.
Структурные учебные подразделения созданы в соответствии с Уставом. В структуре учреждения четыре отделения: «Горное», «Эколого-экономическое», «Автомобильные», «Компьютерно-обогатительное»
В структуре колледжа 11 цикловых комиссий: гуманитарных дисциплин, социальных дисциплин и физического воспитания, естественно-математических дисциплин, фундаментальных дисциплин, компьютерных дисциплин, экологических дисциплин, горно-электромеханических дисциплин, горных дисциплин, обогатительных дисциплин, экономических дисциплин, автомобильных дисциплин.
Структура и специализация колледжа соответствуют Уставу колледжа и удовлетворяют потребности восточного региона Украины в подготовке специалистов по лицензированным направлениям подготовки и специальностям.
Подготовка младших специалистов проводится на основе базового и полного общего среднего образования (дневная форма обучения) и полного общего среднего образования (заочная форма обучения).
С целью реализации принципа ступневости высшего образования Краснолучский горно-промышленный колледж заключил договор о сотрудничестве с Донбасского государственного технического университета, Луганским национальным педагогическим университетом им. Т.Г.Шевченко, Луганским аграрным университетом, Восточно национальным университетом им. В.Даля.
В Государственном высшем учебном заведении «Краснолучский горно-промышленный колледж» работает 90 преподавателей, среди которых 18 преподавателей (30,2% от общего кадрового состава) - бывших выпускников.
Основной целью деятельности колледжа является обеспечение качественной подготовки специалистов аккредитованных специальностей путем осуществления образовательной и образовательно-профессиональной деятельности в соответствии с требованиями стандартов высшего образования на удовлетворение потребностей современного рынка труда.
Главными задачами колледжа являются:
- Осуществление образовательной деятельности, которое обеспечивает подготовку специалистов образовательно-квалификационного уровня «младший специалист»;
- Обеспечение государственного заказа и договоров на подготовку специалистов с высшим образованием;
- Создание соответствующих условий для практического обучения студентов;
- Обеспечение приобретения студентами профессиональных знаний в соответствии с образовательными стандартами в подготовке их к профессиональной деятельности;
- Изучение спроса на отдельные специальности на рынке труда и содействию трудоустройству выпускников;
- Переподготовка и повышение квалификации кадров, их аттестация, просветительская деятельность;
- Обеспечение культурного и духовного развития личности, воспитания лиц, обучающихся в колледже в духе украинского патриотизма и уважения к Конституции Украины;
- Обеспечение высоких этических норм, атмосферы доброжелательности и взаимного уважения в отношениях между преподавателями, сотрудниками и студентами;
- Повышение образовательно-культурного уровня граждан.
Подготовка студентов в колледже ведется по учебным планам, составленным по новым отраслевыми стандартами высшего образования и утверждены в установленном порядке.
В 2012-2013 учебном году на основании приказа от 29.03.2012 г.. №384 «Об утверждении форм документов по подготовке кадров в высших учебных заведениях I - IV уровней аккредитации» в колледже будет проводиться постепенное внедрение новых форм документов по подготовке кадров в высших учебных заведениях I-IV уровней аккредитации.
Колледж полностью укомплектован административно-руководящими, педагогическими и учебно-вспомогательными кадрами. Общая численность работников по состоянию на 01.10.2012 года составляет 153 человека.
Контингент студентов по состоянию на 01.10.2012 составляет 1288 человек, среди которых студентов дневной формы обучения - 878 человек, заочной формы - 410 человек. За годы своего существования учебным заведением для предприятий региона и государства подготовлено почти 30000 специалистов, среди которых Герой Украины, Герои Советского Союза, Герои социалистического труда, лауреата государственной премии Украины, лауреата Государственной премии СССР, лауреат премии Ленинского комсомола, почетные краснолучан.
Колледж был и остается центром политико-массовой и культурно-просветительской работы среди населения города Красный Луч.
За высокие достижения в обучении и воспитании молодежи, поддержку отечественной науки и производства, стремление быть конкурентоспособным на мировом рынке труда и весомый вклад в создание позитивного имиджа Украины в 2009 году ДВНЗ «Краснолучский горно-промышленный колледж» награжден знаком «Флагман образования и науки Украины» .
Учебное заведение осуществляет финансово-хозяйственную деятельность за счет государственного бюджета и средств юридических и физических лиц в соответствии с заключенными договорами.
ДВНЗ «Краснолучский горно-промышленный колледж» расположен на территории площадью 4,1073 га., Которая имеет зеленые насаждения, асфальтированные дорожки, подъезды и окружена газонами. Учебный процесс в четырехэтажном учебно-лабораторном корпусе и учебных мастерских, общая учебная площадь которых составляет 12968,5 м2. В учебном корпусе расположены три спортивных и актовый залы, библиотека и пункт питания. Колледж имеет собственную газовую мини-котельную.

ИЗВЕСТНЫЕ СТУДЕНТЫ

ВАСИЛЬЧЕНКО АЛЕКСЕЙ АНДРЕЕВИЧ
Лейтенант, заместитель командира эскадрильи 316-го разведывательного авиационного полка Юго-Западного фронта. Родился 6 апреля 1913 в станице Белая Калитва, ныне город Ростовской области, в крестьянской семье. Член ВКП (б) с 1932 года. В 1934 году закончил горный техникум в городе Красный Луч Луганской области, работал электромонтером.
В Красной Армии с 1934 года. В 1936 году окончил Ворошиловградскую военную школу пилотов. Участник Великой Отечественной войны с июня 1941 года. Заместитель командира эскадрильи 316-го разведывательного авиационного полка (Юго-Западный фронт) лейтенант. Алексей Васильченко к ноябрю 1941 сделал сто двадцать один успешный боевой вылет на разведку размещения войск противника. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 27 марта 1942 года за образцовое выполнение боевых заданий командования. Лейтенанту Васильченко Алексей Андреевич присвоено звание Героя Советского Союза. С целью увековечения памяти Героя Советского Союза, Васильченко А.А. в г.. Красный Луч по решению исполкома Краснолучского городского Совета депутатов трудящихся от 20.04.1976г. №285 (протокол №7) установлен памятник. Торжественное открытие памятника состоялось накануне 30-летия Великой Победы над фашистской Германией.

ПОПОВ ВАСИЛИЙ ЛАЗАРЕВИЧ
Юность Василия Попова, как и его сверстники, была светлой и беззаботной. Он жил с родителями в городе Красный Луч. Здесь с отличием окончил восемь классов школы № 4, за что был отмечен похвальной грамотой. В школе стал хорошим спортсменом, ворошиловским стрелком. Затем поступил в Краснолучский горный техникум. Хотел стать горняком. Война сделала его солдатом.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 19 апреля 1945 года, старшему сержанту Василию Лазаревичу Попову было присвоено звание Героя Советского Союза. Несколько дней не дожил он до дня Победы над фашистской Германией, о которой он так мечтал, к которой так стремился, за которую отдал самое дорогое - жизнь.
В Красном Луче, его именем названа улица в районе "Звезда". С целью увековечения памяти героя-земляка.

ТКАЧЕНКО АЛЕКСАНДР КУЗЬМИЧ
Окончил 2 курса горного техникума в г.. Красный Луч. Участник финской войны 1939 - 1940гг.
На фронтах Великой Отечественной войны с октября 1941г. Командир эскадрильи 13-го отдельного разведывательного авиационного полка, капитан Ткаченко до октября 1944г., Сделал 175 боевых вылетов на разведку и фотографирование скоплений войск и объектов противника.
23 февраля 1945 А.К.Ткаченко присвоено звание Героя Советского Союза. Награжден орденом Ленина, орденом Красного Знамени, орденом Отечественной войны 1 ст., Тремя орденами Красной Звезды, медалями.

ГОНЧАРОВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ - коногон - Герой - декан
Трудовой путь Александр Николаевич начал с санями. Окончил горный техникум, институт. Его выбрали деканом Краснолучского общетехнического факультета горно-металлургического института. А. Н. Гончаров - Почетный краснолучанин, заслуженный шахтер УССР. В сорок первом защитил диплом об окончании Краснолучского горного техникума. Но вручить диплом не успели, началась война ...

ВЛАДИСЛАВ АНДРЕЕВИЧ АНТИПОВ
Герой Социалистического Труда, лауреат Государственной премии СССР, полный кавалер знака «Шахтерская слава». Всю свою жизнь посвятил развитию угольной промышленности Донбасса. Родился в 1926г. в Луганске.
В 40-х учился в Краснолучском горном техникуме. В 1947 - 1949 годах был секретарем комсомольской организации горного техникума. В 1949г. поступил в Донецкий индустриальный институт. Именно в его среде открывались таланты, которые становились легендарными лицами. В их числе воспитанные Герой Социалистического Труда Иван Иванович Стрельченко и Герой Социалистического Труда Анатолий Дмитриевич Полищук. Автор более 60 научных работ, академик. Своим учителем его считают многие известные руководителей угольной промышленности Украины и России. В 1978г. стал генеральным директором научно-производственного объединения «Автоматгормаш» Всесоюзного объединения «Союзуглеавтоматика» Минуглепрома УССР в 1990г. возглавил институт «Автоматгормаш». С 1996г. В.А. Антипов - председатель правления ОАО «Автоматгормаш».

АСТРОВ-ШУМИЛОВ ГЕННАДИЙ КОНСТАНТИНОВИЧ
Герой Украины Родился 13 сентября 1937г. в г.. Красный Луч Луганской области. В 1953г. Поступил в Краснолучский горный техникум. После окончания горного техникума Астров три года работал горным мастером на шахте № 16, два месяца - помощником начальника участка. В 1974 году Геннадия Константиновича Астрова-Шумилова назначили директором шахты «Запорожская». Через полгода эта шахта начала выполнять план. В 1975 году возглавил шахтоуправления «Хрустальская». В 1980г. 1 августа Геннадия Константиновича назначили генеральным директором вновь созданного производственного объединения в Ровеньках. Горняки Ровенек добыли в 1980г. 8413000 тонн. Таких показателей за всю свою историю достигли впервые.
За большой вклад в развитие угольной отрасли, многолетний самоотверженный труд Г. К. Астров награждена орденом "За заслуги" III ст., Орденом Ярослава Мудрого. Он полный кавалер знаков «Шахтерская слава» и «Шахтерская доблесть». В 1987 году Геннадию Константиновичу присвоено звание «Заслуженного шахтера Украины», звание лауреата Государственной премии. 23 августа 2001 Президент подписал Указ о награждении Астрова-Шумилова Геннадия Константиновича отличием «Герой Украины».

РЕЗНИКОВ ВАДИМ ФЕДОТОВИЧ - дважды Герой Социалистического Труда
Вадим Федотович родился 5 сентября 1925г., В г.. Красный Луч. Учился в школе имени А.М.Горького, затем в горном техникуме.
В 1934 году поступил на ВИК (высшие инженерные курсы) в Рутченково. После их окончания работал главным инженером на шахте № 16, затем возглавлял работы на Васильевской проходке (шахта № 16 имени «Известий»). Перед войной его назначили главным инженером шахты № 17/17-бис. В 1957г. Вадиму Федотович Резников присвоили звание Героя Социалистического Труда. В 1963г. Вадима Федотовича выбрали депутатом Верховного Совета РСФСР.
В 1972 году Вадим Федотович защитил диссертацию и стал кандидатом экономических наук. В 1974-1984 году, Резникова трижды избирали депутатом Верховного Совета СССР 9 - 10 - 11 созывов. Вадим Федотович был делегатом 26-го и 27-го съездов КПСС. В 1985г., Герой Социалистического Труда Вадим Федотович награжден второй Золотой медалью «Серп и Молот». В ознаменование трудовых подвигов Резникова В.Ф. Указом Презииума Верховной Рады на родине Героя установлен бронзовый бюст.

БЕСЕДИН ВАСИЛИЙ ЕМЕЛЬЯНОВИЧ - председатель Краснолучского горисполкома. Родился 16 июня 1927 в с. Фащевка в крестьянской семье. С 1930г. семья постоянно проживала в поселке Хрустальская, отец работал на шахтах треста «Краснолучское угля». В 1942г. окончил 7 классов. Работал с 16 лет учеником токаря в ЦЭММ треста «Краснолучское угля». В течение 1944 - 1948 рр. Учился в Краснолучском горно-промышленном техникуме. Затем работал на бывшей шахте 10/10-бис как горной мастер, начальник участка по добыче угля. С 1963 по 1973 гг. Работал председателем Краснолучского горисполкома. За эти 10 лет показал себя организатором и руководителем. Звание Почетный гражданин города Василий Емельянович присвоено в честь 100-летия г.. Красный Луч за значительный личный вклад в социально-экономическое развитие. В 1980г. работал первым заместителем председателя Луганского облисполкома. С 1987г. Василий Емельянович работал ведущим специалистом в Луганском государственном областном управлении по строительству, ремонту и эксплуатации дорог.

ПЕТРОВ НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ - председатель Краснолучского горисполкома. Родился в Тверской области 12 декабря 1938 В Красном Луче с 1956 года. После окончания горного техникума работал 20 лет на шахте «Запорожская». Прошел путь от горного мастера до начальника шахты. Десять лет был председателем Краснолучского горисполкома. За этот период в городе было продолжено развитие социальной сферы, строительство жилых микрарайонив, учреждений быта, здравоохранения, торговли.
Н.М.Петров организовал службу «05». Н. М. Петров награжден двумя орденами, «Знак Почета». Звание Почетного гражданина Красного Луча, присвоено 1 сентября 1995г. в честь 100-летия города.

ИЛЬИН ВИКТОР МИХАЙЛОВИЧ Талантливый горный инженер. Заслуженный шахтер, кавалер Знаков шахтерской славы и доблести Виктора Михайлович Ильин - краснолучанин. Родился 9 июня 1930 года. После окончания школы, как и отец, выбрал профессию шахтера. После закинчкння техникума, Виктор Михайлович работал на шахте горным Мастре, заместителем начальника участка.
Закончив Новочеркасский политехнический, вернулся на шахту имени «Известий». Виктор Михайлович стал помощником главного инженера, а позже - начальником участка. Ленту Почетного гражданина Красного Луча, Виктору Михайловичу связали 31 августа 2003г. во время празднования Дня шахтера.

ЯВОРСКИЙ Ивана Денисовича - лауреат Государственной премии Украины. Иван Денисович Яворский родился 1 декабря 1934 года в селе Верхняя Косница Винницкой области. В 1956 году после окончания Краснолучского горного техникума трудовую деятельность начал на шахте «Хрустальская» горным мастером. По образованию он горный техник.